Simeonoff and Partners

Сфери на дейност

  • устни и писмени правни консултации;
  • пряко участие в подготовката, воденето на преговори и сключване на граждански и търговски сделки
  • процесуално представителство по граждански, търговски, административни дела, изпълнителни дела, заповедно производство, несъстоятелност
  • извършва цялостно правно обслужване на местни и чуждестранни компании, включващо правни консултации и процесуално представителство